Onderwater beton

Onderwater beton wordt meestal toegepast als bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet mogelijk is. Toepassingen zijn waterbouwkundige werken, kelders en ondergrondse parkeergarages. De verharding kan uitstekend onder water plaatsvinden.


Logistieke uitdaging bij een grote onderwaterstort bij de Markthal in Rotterdam. Foto: www.top10.nl

Hoe wordt onderwaterbeton gestort?
De verwerking van betonmortel vraagt om bijzondere maatregelen om uitspoelen van de betonmortel te voorkomen. Meest toegepast zijn speciale stortmiddelen, waarbij de specie zo min mogelijk in contact komt met water. Voorbeelden hiervan zijn de hopdobber en de ventielmethode. Ook kan het uitspoelgedrag van de betonspecie zelf worden verbeterd door het gebruik van colloïdale hulpstoffen. Colloïdaal beton kan zelfs in vrije val dóór het water worden gestort.

Uitvoering van onderwaterbeton
Bij toepassing van onderwaterbeton moeten de juiste voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Deskundig advies over de juiste samenstelling van onderwaterbeton en de toepassing kan bij VOBN aangesloten betoncenrales worden verkregen. Aandachtspunten:

 • Vóór het ontgraven wordt een verticale, grondkerende constructie aangebracht. Het ontgraven gebeurt meestal in de natte bouwput met speciale voorzieningen om het ontgraven mogelijk te maken. Na het ontgraven moet de bodem van de bouwput van slib geschoond worden. Voor een waterdichte aansluiting met de betonvloer moeten de damwanden ter plaatse van de randen goed worden gereinigd.
 • Bij veengrond moet grondverbetering worden toegepast. Hiervoor kan het beste grof zand worden gebruikt. Bij kleigrond wordt de bodem vaak uitgevuld met een laag grind en bij zandgrond kan het beton direct op de vlakke bodem worden gestort.
 • Het betonmengsel moet voldoende samenhang hebben en wordt verkregen door het toevoegen van een grote hoeveelheid fijn materiaal, zoals fijn zand of poederkoolvliegas toe te voegen. Poederkoolvliegas verbetert de verwerkbaarheid en draagt bij aan de sterkteontwikkeling.
  Het mengsel heeft een goede vloeibaarheid. Dit wordt bereikt zowel met als zonder toevoeging van hulpstoffen, zoals superplastificeerder.
 • Onderwater beton staat permanent in contact met grond- of zeewater. Dit water kan agressieve stoffen bevatten. Vooral beton met hoogovencement is goed bestand tegen deze stoffen.
 • Er zijn verschillende methoden om het beton onder water aan te brengen. Voor een toelichting op deze methoden wordt verwezen naar het Handboek Ondergronds Bouwen deel 2. Dit boek is verkrijgbaar bij Centrum Ondergronds Bouwen. De belangrijkste stortmethoden voor onderwaterbeton zijn:
  - de bakken- of kubelmethode,
  - de buismethode,
  - de pompmethode,
  - het hop-dobbersysteem en de
  - ventielmethode.
 • De verwerkbaarheid van onderwater beton wordt aangepast aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het resultaat van de werkzaamheden is visueel niet goed waar te nemen. Voor een goede controle is daarom de inzet van duikers vaak noodzakelijk. Voor aangepaste regelgeving over betontechnologie, constructies en uitvoering wordt verwezen naar CUR-aanbeveling 18, Colloïdaal beton, verkrijgbaar bij Stichting CUR.