Betonmortel


Normaal beton wordt geleverd volgens de norm NEN-EN 206-1 aangevuld met NEN 8005. In deze norm zijn de  basis prestatie-eisen vastgelegd waaraan beton moet voldoen. Bij het bestellen van beton dienen deze specificaties ook te worden opgegeven.

Basiseisen:
 1. Sterkteklasse - maat voor de sterkte van beton. De sterkteklasse is gekoppeld aan de karakteristieke kubusdruksterkte en cilinderdruksterkte na 28 dagen en uitgedrukt in N/mm2.  
 2. Milieuklasse -  maat voor  de omgeving/omstandigheden waaraan beton wordt blootgesteld. Voor de bepaling daarvan is een stappenplan beschikbaar.  
 3. Consistentieklasse  - maat voor de verwerkbaarheid van de betonmortel. In de praktijk wordt de consistentie gekozen, afhankelijk van de toepassing en rekening houdend met de wijze van storten en verdichten.
 4. Korrelgroep - maat voor de korrelafmeting van het toeslagmateriaal . De keuze van de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal is van belang in relatie tot de dichtheid van de wapening.
 5. Chlorideklasse - maat voor het gehalte chloriden in beton. Deze eis wordt gesteld voor de bescherming van de wapening tegen corrosie.

Aanvullende eisen kunnen o.a. zijn:
 • speciale soorten of klassen cement (bijvoorbeeld cement met lage hydratatiewarmte);
 • speciale soorten toeslagmateriaal (bijvoorbeeld kleurstoffen, staal- of kunststofvezels);
 • eisen voor de temperatuur van de betonmortel;
 • sterkteontwikkeling (bijvoorbeeld ontkistingssterkte na een vooraf opgegeven aantal uur);
 • vertraagde binding;
 • vloeistofdichtheid;
Download hier het informatieblad Betonmortel. Specificaties voor de bestelling.

Levering onder certificaat
Certificering van betonmortel geschiedt op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1801. De geleverde betonmortel valt onder het KOMOproductcertificaat. Ook voldoet de betonmortel geleverd door BouwOort aan het bouwstoffenbesluit.

Verwerking en nabehandeling
De kwaliteit van betonconstructies is voor een groot deel afhankelijk van de uitvoering.
Een verantwoorde verwerking en nabehandeling van de betonspecie zijn daarbij van groot belang.